FAQ over loonsomopgaven

Waarom moet ik loonsomgegevens doorgeven?
Om de activiteiten die sociale partners hebben afgesproken te kunnen uitvoeren wordt er premie voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche geheven. De hoogte van de af te dragen premie berekenen we op basis van de totale loonsom van de onderneming over het voorgaande jaar. De werkgever betaalt jaarlijks de nota van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche. De bijdrage is 0,5% van de totale loonsom van de onderneming. De premie wordt digitaal uitgevraagd voor zover uw e-mailadres bij ons beschikbaar is. Na ontvangst van uw loonsomgegevens berekenen wij die premie en sturen u de nota, zodat u de premie kunt afdragen.

Waarom moet ik premie betalen?
U bent verplicht aangesloten bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche als u werknemers in dienst heeft die vallen onder de Vlakglas cao. U draagt dan premie af voor de uitvoering van de activiteiten die in opdracht van het sociaal fonds worden uitgevoerd.

Wat houdt de grondslagheffing 2021 in?
Dit jaar ontvangt u een (digitale) uitvraag voor de loonsomopgave over 2021. Op basis van deze loonsom wordt een afrekeningsnota opgesteld voor 2021 en een voorschotnota voor 2022. De afdrachtverplichting is 0,5% over het Uniform Loonbegrip (ULB).

Wat wordt er met de afgedragen premies gedaan?
Werkgevers betalen ieder jaar een bedrag aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche. Bedrijven die zijn aangesloten en premie afdragen kunnen gebruik maken van allerlei regelingen, zoals de opleidingsvergoeding voor (vaktechnische) cursussen. Voor duurzame inzetbaarheid biedt STOOV o.a. werknemersscans, workshops voor leidinggevenden, individuele vouchers en een helpdesk.

Waarom moet ik iedere keer een loonsomopgave doen terwijl ik geen personeel heb?
We vragen u om ieder jaar op te geven wat de totale loonsom is, ook wanneer u geen personeel in dienst heeft. Het kan immers zijn dat u in de loop van het jaar toch personeel in dienst heeft genomen. Wij kunnen de loonsomuitvraag alleen beëindigen wanneer wij een uitschrijving van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf hebben ontvangen.

Ik betaal ook premie aan het pensioenfonds. Wat is het verschil met het sociaal fonds?
In het Sociaal Fonds werken cao-partijen samen rond thema’s als scholing en opleiding, in- en doorstroom van personeel, de toekomst van de arbeidsmarkt, cao-vraagstukken, veiligheid en gezondheid. Het Pensioenfonds heeft een specifiek doel om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen te doen aan deelnemers van het fonds, die, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Hoe geef ik loonsomopgave door?
U ontvangt van ons een digitale loonsomuitvraag met daarin een link voor het formulier. Via dit formulier kunt u de loonsomopgave doorgeven. Heeft u de loonsomuitvraag niet ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@stoov.nl.

Hoe vaak ontvang ik een nota?
In 2022 ontvangt u één nota. Op deze nota staat de afrekening 2021 gebaseerd op de loonsom 2021 vermeld minus de reeds aan u gefactureerde voorschotnota 2021. Daarnaast staat de voorschotpremie 2022 op de nota vermeld. Deze is gebaseerd op de door u aangeleverde loonsom 2022. In 2023 ontvangt u dan weer de definitieve afrekening over het jaar 2022, enzovoorts.